Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hur sätter vi tydliga mål och indikatorer för de horisontella principerna?

Svar: 

För att kunna sätta tydliga mål och indikatorer krävs en tydlig problemformulering.

 

Mål ska formuleras utifrån den analys som ligger till grund för projektet och därmed relatera till de utmaningar som finns i den kontext projektet befinner sig i.

 

Målen ska visa hur projektet bidrar till jämställdhet, delaktighet och likabehandling/icke-diskriminering. 

 

Målen bör vara inriktade på både individ- och strukturnivå och syfta till att: 

  • utjämna eventuella skillnader mellan könen 
  • främja lika möjligheter för de som deltar i projektet 
  • påverka projektets slutliga resultat.

Projektets mål ska ta hänsyn till nationella och/eller regionala eller politiska mål exempelvis jämställdhets- och funktionshinderspolitiska mål (länk). För att projektet ska inkludera perspektiven i arbetet är det viktigt att perspektiven används i utformningen av alla projektetens mål och indikatorer.

 

En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått, ”en mätsticka” på projektets måluppfyllelse. Variabeln ska spegla förändringar som är kopplade till insatser projektet har genomfört. Indikatorn används för att följa upp mål eller för att ge ökad förståelse för orsakssamband och vad som driver utvecklingen. Indikatorer kan baseras på kvalitativa eller kvantitativa data.

 

Framgångsfaktorer

  • Projektets analys ligger till grund för hur projektet formulerar målsättningar. Om analysen exempelvis visar att utom-europeiskt födda har sämre förutsättningar till sysselsättning, kan ett mål vara att minska skillnaderna mellan utom-europeiskt födda och inrikes födda.
  • Koppla samman problematiken på arbetsmarknaden med projektets målsättningar, exempelvis den könssegregerade arbetsmarknaden .

 

Läs mer om mål i Standard för jämställdhetsintegrering  samt begrunda Socialfondens bedömningskriterier (öppnas i nytt fönster)


"Om projektet har som mål att 100 personer ska delta i insatserna bör det exempelvis finnas mål för hur stor andel som ska vara av respektive kön"