Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vad ska en analys som framgångsrikt integrerat de horisontella principerna innehålla?

Svar:

I enlighet med standardens systematik ska analysen innehålla följande steg:

  • Synliggörande av målgruppens situation genom uppdelad statistik. Kön bör användas som en övergripande variabel. Ålder, födelseland, funktionsförmåga bör alltid inkluderas i den mån det är möjligt.
  • Påbyggnad på den kunskap som redan finns på området. Undersök vilken kunskap som finns på området och använd befintlig forskning och utredningar.
  • Beskrivning av målgruppens situation i sitt sammanhang. Beskriv vilka resurser som finns tillgängliga och hur det skiljer sig mellan olika grupper inom målgruppen. Beskriv vilka normer som påverkar målgruppen på det området projektet arbetar inom.
  • Beskrivning av orsakerna till situationen. Undersök varför situationen för målgruppen ser ut på det sätt som det gör. Koppla an till nationella och regionala mål respektive Socialfondens mål.

I den kvantitativa analysen är det viktigt att samla in kvantitativ data/statistik som är könsuppdelad, redovisas uppdelat på födelseland, funktionsvariation och ålder. Därutöver krävs att det genomförs kvalitativa analyser av vad skillnader, eller avsaknaden av skillnader beror på. Här kan tidigare forskning och olika typer av utredningar användas som underlag. Vilka normer eller andra typer av hindrande eller främjande faktorer påverkar vilka som söker sig till olika branscher, tar del av och gynnas av olika satsningar.

 

I den kvalitativa analysen bör även de aspekter där statistik saknas adresseras. På vilket sätt är diskrimineringsgrunderna könsöverskidande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller religion viktiga att ha med som perspektiv i utformning av mål, aktiviteter och uppföljning?

 

Exempel:

  • En jämställdhetsanalys visar om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns situation på eller utanför arbetsmarknaden och vilka de eventuella orsakerna är eller kan tänkas vara
  • En tillgänglighetsanalys visar skillnader för kvinnor och män med funktionsnedsättning och vilka orsakerna till dessa är.
  • En icke diskrimineringsanalys visar skillnader mellan t ex inrikes och utrikes födda kvinnor och män eller pojkar och flickor och vilka orsakerna till dessa är.