Logotyp på utskrifter

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet använder följande kriterier för bedömning om projekt ska godkännas ur ett jämställdhetsperspektiv:

Analys

1. Ingår en jämställdhetsanalys av projektets fokusområde i problembeskrivningen?

a) Beskrivs könsmönster med kvantitativa o kvalitativa data?

b) Görs analysen med utgångspunkt i utlysningsspecifika, nationella och/eller regionala jämställdhetsmål?

Mål och indikatorer

2. Anger projektet egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom projektets fokusområde?

 

3. Specificerar projektet indikatorer för att kunna följa upp sina jämställdhetsmål?

Aktiviteter/Genomförande

4. Finns planerade aktiviteter för att bidra till att lösa de i projektansökan identifierade jämställdhetsproblemen? Finns det en logisk koppling mellan analys, mål, aktiviteter, samt förväntade resultat och effekter?

Jämställdhetskompetens

5. Har projektet jämställdhetskompetens (genusvetenskaplig utbildning och/eller praktisk erfarenhet av jämställdhetsintegrering), internt eller externt? Saknas kompetens internt ska stödstruktur användas, alternativt läggs kostnad för externa experter in i budget.

 

6.  Ställs krav på jämställdhetskompetens i upphandling av utbildningar och utvärdering?

Uppföljning

7. Beskriver projektet i rapporter hur mål/ resultat/ effekter för jämställdhet ska följas upp internt och åtgärdas om de inte följer planen?

Utvärdering

8. Beskriver projektet  hur mål, resultat och effekter för jämställdhet ska utvärderas externt?

 

 Är kriteriet uppfyllt?

JA eller NEJ

Komplettering krävs.

Sammanfattande bedömning och motivering, om NEJ avslagsmotivering.