Logotyp på utskrifter

Ekologisk hållbar utveckling

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa utlysningar. Här förklarar vi vad principen om ekologiskt hållbar utveckling innebär i det svenska socialfondsprogrammet 2014–2020.

Vad är hållbar utveckling och varför behövs det?

Konceptet hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, en social och en ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska utvecklas i en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att även framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda.

Hållbarhet är också en grundläggande tanke i den strategi som Socialfondsprogrammet utgår ifrån: Europa 2020. Det är EU:s tillväxtstrategi, som säger att tillväxten ska vara hållbar, smart och inkluderande.

Tillämpningen i Socialfonden 2014–2020

Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet för år 2014–2020 avser den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Det innebär att insatserna för tillväxt och sysselsättning ska ha ett miljöperspektiv. Särskilt fokus ligger på förebyggande av klimatförändringar.

 

Den ekologiska dimensionen är dock inte relevant i samtliga insatser. Det innebär att den horisontella principen om hållbarhet inte fungerar som ett urvalskriterium på det sätt som de andra principerna gör. I varje enskild utlysning anges vad som gäller just där. 

 

Den horisontella principen avser alltså endast ekologiskt hållbar utveckling. Men även de andra aspekterna är viktiga för att uppnå fondprogrammets övergripande mål om en väl fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning. Det gäller inte minst den sociala aspekten, som reflekteras i de övriga horisontella principerna, om tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

 

Genom att stödja kompetensutveckling och insatser som hjälper individer att få och behålla arbete ska Socialfonden alltså bidra till ett hållbart arbetsliv.

Vad kan enskilda stödmottagare göra?

För att Socialfondens insatser ska bidra till hållbar utveckling krävs ett engagemang från olika aktörer, inte minst företrädare för arbetsmarknadens parter, regionala tillväxtansvariga, ideella aktörer med flera.

 

Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som underlättar en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och framväxten av nya, ”gröna” jobb. Det kan innebära att man tar fram en miljöpolicy och att man arbetar aktivt med att

  • minimera sina utsläpp av växthusgaser
  • använder sig av förnybar energi
  • vara energieffektiva