Logotyp på utskrifter

Tillgänglighetsarbetet bidrog till en friskare arbetsplats med lägre personalomsättning

ESF-projektet You Learn genomfördes i föregående programperiod inom programområde ett. Projektet visade hur tillgänglighet och likabehandling kan bli en naturlig del i hela verksamheten. 

 

Företaget Bisfront ville tillsammans med fem andra företag med call-centerverksamhet ge:

  •  medarbetare kompetensutveckling
  • en bra start i arbetslivet
  • möjligheter till personlig utveckling

Problemanalys  

Bisfronts problemanalys visade att många medarbetare var unga, inte sällan på sitt första jobb, och ibland saknade erfarenhet av hur en arbetsplats fungerar. Samtidigt såg företaget en möjlighet att förbättra verksamhetsområdets rykte. Detta genom att förbättra kompetenser som bidrar till självledarskap och en god arbetsmiljö och i förlängningen sänka de höga sjuktalen och den relativt höga personalomsättningen.

 

Genom en anonym enkät fick projektledningen kunskap om att många medarbetare uppgav en eller flera funktionsnedsättningar.

Genomförande

I projektet, sedermera i hela det växande företaget, blev jämställdhet- och tillgänglighetsfrågorna därmed centrala. Insatserna inom tillgänglighetsområdet fokuserade först på att utbilda projektledningen för att samtliga beslut under projektets gång skulle ta hänsyn till tillgänglighet. Under projektets gång beslutades att alla bolagens ledningsgrupper och medarbetare skulle utbildas i tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågorna integrerades också i andra utbildningar.

 

För ledningsgruppen handlade det främst om att bli bättre på att identifiera risker, vidta åtgärder och följa upp insatserna, såväl i den fysiska som i den psykosociala arbetsmiljön. För medarbetarna lyftes de positiva effekterna med mångfald och självklarheten i att arbeta med tillgänglighet.

 

Utifrån tillgänglighetsanalysen sattes målet att medarbetare, chefer och ledning ska ha ökat sin kunskap om tillgänglighetsfrågor.

 

Delmålen handlade om att

  • alla skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningarna samt 
  • minst tre bolag skulle ha fått en ny eller förändrad rutin där tillgänglighetsfrågan fanns med. 
  • systematiskt tillämpa tillgänglighetsperspektivet, exempelvis i projektets rekryteringar och upphandlingar.

Resultatet

Resultatet visade att tillgänglighetskravet som ställdes på projektet innebar att fokus i genomförandeplanen vidgades till att även omfatta hela företagets verksamhet. Förutom att det bidrog till sänkta sjuktal och minskad personalomsättning, innebar det också att upphandlingspolicyn uppdaterades med krav på jämställdhet och tillgänglighet i varor och tjänster.

 

Chefers ökade kunskap om olika funktionsnedsättningar gjorde också att de vågade gå utanför tidigare ramar vid rekryteringar och på så sätt lyckades göra bättre rekryteringar och minska personalomsättningen. Andra exempel är att ett av de medverkande företagen i projektet valde att lämna sina otillgängliga lokaler och att flera av bolagen hade fått en ny och tillgänglig rutin.

 

Den upparbetade relationen med Arbetsförmedlingen lever vidare vilket kommit till nytta då Bisfronts ägare sedan projektet startat ytterligare ett företag, Furniturebox. Sedan starten 2012 har företaget vuxit från fyra till 110 medarbetare samtidigt som omsättningen ökat med 4000 procent vid slutet av år 2015. Furniturebox har redan från början arbetat med mångfald och tillgänglighet i rekryteringar med mycket goda resultat, exempelvis genom att rekrytera ett stort antal personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden.

 

Projektet som Bisfront medverkade i visar hur tillgänglighetsintegrering kan bidra till bättre analys, genomförande och resultat i projektens arbete, samt hur arbetet kan inspirera en fortsättning i ordinarie verksamheter

Tillgänglighetsintegrering

Projektet som Bisfront medverkade i visar hur tillgänglighetsintegrering kan bidra till bättre analys, genomförande och resultat i projektens arbete, samt hur arbetet kan inspirera en fortsättning i ordinarie verksamheter.