Logotyp på utskrifter

Krokom sänkte sjuktalen och minskade skillnaderna mellan kvinnor och män

ESF-projektet ”Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län” är ett exempel på jämställdhetsintegrering från den förra programperioden.

 

Krokom ville minska sjuktalen och förebygga ohälsa i kommunen och sökte medel från Socialfonden.

Problemanalys 

Problemanalysen visade en sjukfrånvaro i kommunen som låg över genomsnittet i landet (10,5 procent jämfört med 7,2 procent). Eftersom ESF ställde krav på jämställdhetsintegrering, gjordes en jämställdhetsanalys som visade att

  • kvinnors sjukfrånvaro var dubbelt så hög som mäns (11,9 procent jämfört med 5,8 procent)
  • insatser för mäns rehabilitering var dyrare än insatser för kvinnor.

Genomförande

Utifrån analysen sattes som mål att:

  • minska sjukfrånvaron men också att minska skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.
  • mål för en mer jämlik resursfördelning för rehabilitering. 

Primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkade i projektet. De insatser som genomfördes - rehabiliteringsprogram, chefsutbildning, hälsoombud och en lokal samordnare för företagshälsovården – upphandlades med kravet på att leverantörerna skulle ha jämställdhetskompetens. Alla aktiviteter och lokaler skulle också vara tillgängliga för alla, oavsett modersmål och funktionalitet.

 

Projektet följde upp sina aktiviteter med hjälp av en utvärderare med jämställdhetskompetens från ett universitet i regionen.

Resultat

Resultaten från projektet var lyckade:

  • 40 procent av deltagarna hade ökat sin arbetsförmåga. 
  • Krokom har lyckats minska sjuktalen mer än de flesta av landets kommuner. 
  • Skillnaderna i sjuktal mellan kvinnor och män har minskat med knappt 3 procentenheter. 
  • Kommunen har förbättrat sina rutiner för rehabilitering. 
  • Efter en process i länsrätten där ett av företagen anmälde kommunen till följd av de krav på jämställdhetskompetens som ställts i upphandlingen, finns nu (då Krokom vann) en policy för upphandling i kommunen, där jämställdhetskompetens ingår.

 

Projektexemplet visar hur jämställdhetsintegrering kan bidra till bättre analys, genomförande och resultat i projektens arbete. 

Jämställdhetsintegrering

Projektexemplet visar hur jämställdhetsintegrering kan bidra till bättre analys, genomförande och resultat i projektens arbete.