Logotyp på utskrifter

Främja lika möjligheter och icke-diskriminering

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa utlysningar. Här förklarar vi vad principen om icke-diskriminering innebär i det svenska socialfondsprogrammet 2014–2020.

Vad är icke-diskriminering?

Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället och arbetslivet oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.

 

Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

 

Det finns också krav på att arbetsgivare ska genomföra aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vad gäller samtliga diskrimineringsgrunder. Kraven preciseras i reglering av arbetsförhållanden, i rekrytering och i lönefrågor.

Varför behövs principen om icke-diskriminering?

Både aktuell forskning och rapporter från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att diskriminering förekommer inom olika samhällsområden, inte minst i arbetslivet. Forskningen visar på att aspekter som till exempel ålder och etnisk tillhörighet påverkar individens möjligheter att kallas till anställningsintervju eller att få ett arbete. Därför medför diskriminering att kompetens inte tas till vara.

 

Samtidigt förlängs tiden i arbetslöshet för vissa kvinnor och män, medan andra tvingas ta arbeten under sin kvalifikationsnivå. Den direkta, individuella, diskrimineringen är ett hinder för att uppnå målet om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Men det finns också regler, rutiner, normer, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för olika grupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Tillämpningen i Socialfonden 2014–2020

Ett mål för programperioden 2014–2020 är att skapa förutsättningar för ett icke-diskriminerade arbetsliv för alla.

 

Icke-diskriminering innebär i socialfondsprogrammet att förutom diskrimineringsgrunderna kön och funktionsnedsättning ska Socialfonden arbeta för lika möjligheter och icke-diskriminering generellt i arbetslivet , oavsett diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagens definitioner. http://www.do.se/om-diskriminering/

 

Lika villkor är en grundläggande förutsättning för att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället. Socialfonden främjar icke-diskriminering genom valet av prioriterade grupper.

Vad krävs för att ett projekt ska uppfylla principen?

Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av projekten. Därför ska det i ansökan finnas en reflektion över hur projektet ska integrera ett icke-diskrimineringsperspektiv:

  • Hur säkerställs att vissa grupper inte uteslut eller behandlas avvikande oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder?
  • Hur ser resursfördelning ut mellan kvinnor och män
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck ?

 

Det innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.

 

Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att diskriminering inte förekommer.

 

Exakt vad som krävs av ett enskilt projekt för att uppfylla icke-diskriminering beror dock på projektet i sig. För att avgöra vilka hänsynstaganden som behövs ska man utgå ifrån den aktuella analysen och problemformuleringen.

 

När ESF-rådet bedömer en projektansökan ställs bland annat följande frågor när det gäller icke-diskriminering och lika möjligheter:

  • Finns det en tydlig tillgänglighets- och icke- diskrimineringsanalys i problembeskrivningen?
  • Framgår det hur projektet ska integrera ett tillgänglighets- och ickediskrimineringsper­spektiv? Hur säkerställer projektet att inga grupper utesluts eller behandlas avvikande utan inkluderas oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder?
  • Synliggörs problemställningarna i både uppsatta mål och i projektgenomförande (till exempel i relation till underrepresenterat kön, att tillgänglighetsperspektivet säkerställer att vissa grupper inte exkluderas samt avseende resursfördelning mellan kvinnor och män)?
  • Visar projektet hur lika möjligheter ska bidra till att projektets och utlysningens mål uppnås?
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck ?

Vidare fördjupning

Här kan du ta del av vidare information om icke-diskriminering. Pdf:er öppnas i nytt fönster.

 

Handbok: MedVerkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter (2012)

Mål på projektnivå för icke-diskriminering

Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av projekten.