Logotyp på utskrifter

Kyrkan ska erbjuda trygga rum där människor kan växa

Svenska kyrkan vill göra en gemensam avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att kyrkan ska bli en hållbar, strukturerad och stark samverkanspartner där man kan erbjuda rum där människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden får vara, växa och förkovra sig för att slutligen komma tillbaka på arbetsmarknaden som entreprenörer i socialt arbetsintegrerande företag. Det är kyrkan i Luleå stift som skriver detta om sitt avslutade ESF-projekt Svenska Kyrkan öppnar portarna och sin nu pågående förstudie Svenska Kyrkan – Öppna Rum.

 

Biskopen Hans Stiglund i Luleå:

- Vi vill vara med och vidga begreppen och lyfta fler värden än de rent ekonomiska, skapa större flexibilitet i samhället och öppna rummet för människor med andra personliga förutsättningar än vad majoriteten har.

 

I projektet Svenska Kyrkan Öppnar Portarna har man bl.a. utbildat 200 personer i socialt företagande i lulestiftets 57 församlingar. Utbildningen omfattade två kursdagar och ägde rum på fyra olika orter i Norrbottens och Västerbottens län. En lång lista på tänkbara verksamheter för sociala företag finns nu och i sex församlingar finns det nu färdiga initiativ. Under 2014 kommer 12 församlingar att arbeta med Arbetsförmedlingen för att skapa smart och hållbar samverkan.

 

Genom socialt företagande kan samhället ta vara på värden och resurser som annars blir försummade och samtidigt kommer människor som lätt blir försummade till sin rätt, säger biskop Stiglund.

 

- Vår utgångspunkt är att Svenska Kyrkan både har möjligheter och ansvar att tillsammans med andra goda krafter bidra till utvecklingen av ett mjukare samhällsklimat som öppnar förutsättningarna för fler att delta. Med projektet Svenska kyrkan öppnar portarna har vi börjat utvecklingen av ett sådant samhällsklimat inom Luleå stift.

 

Från kyrkans sida säger man att "eftersom Svenska Kyrkan är en stor rikstäckande organisation med bred och decentraliserad verksamhet så kan man medverka i projekt för att motverka utanförskap, verka för alla människors lika värde och bidra till en levande landsbygd."

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Rolf Olsson är branschstrateg på Arbetsförmedlingen i Norra norrland och har varit engagerad i flera projekt i Luleå Stift. Han har mycket positivt att säga om hur det fungerat.

 

- Vi har många grupper hos oss som hamnat utanför arbetsmarknaden och ibland utanför samhället. Kyrkan har en öppen attityd till människor och förutsättningarna är mycket goda och välkomnande för många av dem som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

 

- Som arbetsgivare har Svenska Kyrkan en mycket bred verksamhet. Det handlar om utbildning, barnverksamhet, måltider, visningar, kontor, administration, mark- och fastighetsskötsel och mycket mer. Det är en stor spännvidd som passar behoven hos många av våra grupper att få komma tillbaka, utvecklas och visa vad de kan.

 

Rolf berättar om flera lyckade projekt i olika norr- och västerbottniska församlingar i samarbete mellan Arbetsförmedling och kyrka. I Skellefteå är kriminalvården också med och det samarbetet har lyckats mycket väl.

- För en frigiven kan möjligheten att få komma in i samhället igen och också att få vara med att "göra gott för andra människor" vara viktig.

 

Arbetsförmedlingen och Svenska Kyrkan arbetar nu med en avsiktsförklaring om samverkan de kommande åren. Rolf deltar i de samtalen mellan Ärkestiftet och Arbetsförmedlingens huvudkontor.

 

- Vi är redan överens om att i Socialfondens kommande programperiod söka om stöd till ett samarbetsprojekt där vi kan utbilda, informera och inspirera Kyrkans alla stift att samarbeta med Arbetsförmedlingen.

 

Från Luleå Stift arbetar man också för att komma i kontakt med andra projekt i landet. Man vill bli en samlande kraft för socialfondsprojekt i samtliga stift och eftersträvar en bred nationell samling kring ett starkare socialt aktörskap. Bl.a. samarbetar man med det socialfondsfinansierade projektet "Aktör för välfärd" som drivs av Västerås stift.

Projektet

Projektet pågick från 2011 till 2013. Projektet har nått omkring 900 personer i församlingar runt om i Luleå Stift. Församlingarna har fått kompetensutveckling och processtöd i likabehandling och social ekonomi. Syftet har varit att stärka och förbereda medarbetare på de kyrkliga arbetsplatserna att ta emot människor som står utanför arbetsmarknaden.

 

Enligt projektidén är en viktig förutsättning för detta är att församlingarna själva stärks i att vara väl fungerande arbetsplatser fria från diskriminering där likabehandling och med stor tillgänglighet. Projektet har arbetat för att stärka individer och grupper, men också för att utveckla Svenska Kyrkans organisation med förändrade arbetssätt och attityder.

 

Det övergripande projektmålet formulerades som att Svenska Kyrkan i Luleå stift ska ha en organisation med förtroendevalda, medarbetare, chefer och frivilliga som har kompetens och kapacitet att arbeta med likabehandlings- och utanförskapsfrågor. Detta övergripande mål ska nås via aktiviteter som erbjuder deltagande församlingar ökad kunskap kring och former för likabehandlings- och jämställdhetsarbete och utvecklar verktyg och kunskaper för att vara en aktör inom den sociala ekonomin.

 

I projektet har man initierat ett nätverk av arbetsmiljöansvariga inom församlingarna. Man har också tagit fram ett strategiskt dokument på området ekonomi och juridik inom social ekonomi.

Två delprojekt

Projektet har bestått av två delprojekt med varsitt delmål: Det ena att öka kunskaperna kring likabehandlings- och jämställdhetsarbete på den egna arbetsplatsen, det andra att utveckla kunskaper och verktyg för att bli en aktör inom den sociala ekonomin.

 

Båda delprojekten har arbetat med externa processtöd till de deltagande församlingarna. Socialfondens egna processtöd för jämställdhetsintegrering och temagruppen likabehandling har engagerats, Projektet har också skapat ett eget processtöd hos projektledningen på stiftskansliet. Det har gett deltagarna konsultationer, lokala utbildningsinsatser, studiebesök och givit ut ett magasin med råd, tips och goda exempel.

Kyrkostyrelsen

Svenska Kyrkans nationella ledning, kyrkostyrelsen, har en välfärdsplattform som visar på tre möjliga roller för kyrkans engagemang i välfärdsfrågor i framtiden. Kyrkan kan vara röstbärare och påverkansaktör, samverkanspart och utförare av välfärdstjänster. Att vara social aktör är inget nytt för kyrkan, men engagemanget är ofta personbundet på det sätt att samverkan sällan är formaliserad och strukturerad.

 

I församlingarna är kunskapen ofta låg om samverkansparters åtgärdsprogram. Församlingarna måste bli starkare tillgångar för sina samverkanspartner och det ska ske genom att stiftskansliet stärker sin sammanhållande funktion och stöd till församlingarna. I förstudien i Luleå stift ska man nu utarbeta en pilotmodell för samverkan med Arbetsförmedlingen och fortsätta diskussionerna med Arbetsförmedlingen i norra norrland och centralt för att få fram en nationell gemensam avsiktsförklaring.

Jämställdhetsintegrering och Likabehandling

I enkäter till de deltagande församlingarna uppger hälften att de genom socialfondsprojektet fått ökade kunskaper kring likabehandlings- och jämställdhetsarbete och vill genomföra åtgärder i sin hemförsamling. I det nya implementeringsprojektet som också är en förstudie för kommande socialfondsperiod kommer man att följa upp detta och samverka med studieförbundet Sensus och Rättighetscentrum i Norr om jämställdhet och hbtq-frågor.

 

Församlingarna ska också fortsätta arbetet med tillgänglighet när de nu kartlägger sina tillgångar och resurser. Luleå stift har ett behov att anställa en resurs med kunskaper i tillgänglighetsarbete och undersöker möjligheterna för det.

12 församlingar

Den pågående implementeringen och förstudie inför kommande socialfondsperiod pågår under hela år 2014. Den ska undersöka och klargöra förutsättningarna för att i samverkan med offentliga myndigheter verka för etableringar av sociala arbetsintegrerade företag inom Luleå Stift Vid avslutad förstudie i december 2014 ska 12 församlingar ha en utarbetad strategi kring sitt framtida sociala aktörskap.

Gärdsgårdsprojektet

För Ronny Hägglöf som är chef för kyrkogården i Skellefteå inspirerades av Svenska kyrkan öppnar portarna till att dra igång ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen. Tre projektanställda och en kyrkvaktmästare restaurerar gärdsgården runt kyrkogården och rensar i skogen runt kyrkogården.

 

- Det gäller bara att ha idéer och att våga släppa jobb till projekt. Man behöver inte göra allt själv, säger Ronny.

 

Ronny Hägglöf har deltagit i alla projektets aktiviteter och säger att det har varit lärorika och bra kurser och att han fått många nya kontakter."Jag fick insikt om att det egentligen inte finns några hinder."

 

I projektskriften "Ingen har lejt oss" betonar Ronny att kyrkogården ska vara en plats för de levande.

 

- Vi är sedan tidigare vana att ta emot människor som behöver arbetsträning, men då som kyrkogårdsarbetare. Det här är första gången vi gör ett speciellt projekt. Hantverket gärdsgårdsbygge håller på att dö ut. Tanken är att kunskapen som projektet ger kan skapa arbetstillfällen i förlängningen. Att driva projekt har många fördelar. Det gäller bara att ha lite framförhållning och vara beredd att bidra med egna resurser. Vinsten är att saker och ting blir gjorda och att kyrkan får bidra till att människor utvecklas.

 

Man skulle också kunna starta anda verksamheter menar Ronny Hägglöf.

 

- En plan är att starta en service för människor som bor lång bort från sina anhörigas gravar. Man skulle kunna sätta ut blommor på bemärkelsedagar, fotografera och skicka till de anhöriga. Det tror jag skulle kunna bli ett projekt i linje med Svenska kyrkan öppnar portarna.

 

I Luleå stifts socialfondsprojekt har man samlat in idéer på vad kyrkan skulle kunna ta för initiativ till socialt företagande. Idéerna är många, där finns bland annat växthus, driva upp blommor för till exempel kyrkogården, catering, kyrkogårdscafé, och teckenspråkscafé samt ledsagarservice.

Stiftsjuristerna i Luleå om socialt företagande

Stiftsjuristerna i Luleå ger stöd och rådgivning till församlingar som vill starta sociala företag. De har också formulerat två generella svar om församlingar kan driva verksamhet som sociala arbetsintegrerande företag och i vilka former de kan drivas.

 

Kan församlingen bedriva näringsverksamhet?

En församling får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift och står i samklang med Svenska kyrkans värdegrund (Kyrkoordningen 2 kap. 1 § sista stycket). Socialt företagande är alltid att definiera som näringsverksamhet.

 

Vilken företagsform kan man välja?

Näringsverksamheten kan bedrivas antingen med själva församlingen som juridisk person eller i någon annan associationsform. Tillväxtverket har definierat i vilka former man kan bedriva socialt företagande; ekonomisk förening, ideell förening eller aktiebolag. Man kan välja den form som passar det egna ändamålet bäst. Information om detta finns bl.a. i Tillväxtverkets broschyr Att välja företagsform för arbetsintegrerade sociala företag.

 

Vad är skillnaden?

När församlingen beslutat sig för att påbörja ett företagande måste man också avgöra om man vill bedriva verksamheten inom församlingens ordinarie organisation eller starta upp verksamheten i en annan juridisk person. Båda alternativen är tillåtna och vad som är lämpligast avgörs bäst i den konkreta situationen. Det som gör skillnad är framförallt styrelseformer, ekonomisk insats samt personligt ansvar.

 

Av Torsten Thunberg

Ursprungligen publicerad 20 mars 2014