Logotyp på utskrifter

Samordningsförbunden har upptäckt Socialfonden

I den utlysningsomgång som gjordes hösten 2013 om förstudie- och implementeringsprojekt är ett samordningsförbund samarbetspartner i 39 av de 200 projekt som beviljats stöd. De allra flesta är förstudier och de handlar om ungas väg från skola till arbetsliv och om vägen tillbaka till arbetslivet för vuxna. I nio av de 39 projekten är ett samordningsförbund projektägare. Samordningsförbunden har upptäckt Socialfonden under den här programperioden.

 

Under den innevarande programperioden har intresset för Socialfonden bland samordningsförbunden successivt ökat. Om man söker i Svenska ESF-rådets databas Projektbanken bland de 566 projekten som pågått under 2007-2013 får man 178 träffar på sökordet samordningsförbund. I de flesta fall är ett samordningsförbund samarbetspartner i projektet. Det har inte varit så vanligt att ett samordningsförbund är projektägare.

 

Det finns idag totalt 82 samordningsförbund som omfattar 218 av Sveriges kommuner. En del samordningsförbund är små och verksamma endast i en kommun, medan andra kan omfatta ett län eller en region. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner som har möjlighet att utveckla och samordna sina insatser i ett samordningsförbund genom Finsam-lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett av de samordningsförbund som aktivt engagerar sig i socialfondsprojekt, även som projektägare. Förbundet består av Arbetsförmedling, Försäkringskassa och de fyra kommunerna Haninge, Huddinge, Södertälje och Tyresö. Man har varit projektägare för tre stora ESF-projekt. I sin slutrapport om ESF-projektet Grenverket skriver man bland annat om samordningsförbund som projektägare i Socialfonden. ”Den verksamhet och de metoder som projektet arbetat fram kan svårligen lyftas in direkt i någon av de samverkande myndigheterna då samverkan över myndighetsgränserna är en av de tydligaste framgångsfaktorerna.”

 

En slutsats av projektet är att Samordningsförbund är en mycket bra plattform för att driva ESF-projekt från. I förbunden finns en redan uppbyggd bas för samverkan över myndighetsgränserna, något som vi också märkt underlättat inför implementeringen då projekten kan fortsätta som samverkansinsatser med stöd från förbunden. 

 

ESF-projektet Grenverket på Östra Södertörn har uppnått mycket fina resultat med en svår målgrupp. Ungdomar mellan 16 och 24 år i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje som varken jobbade eller studerade har deltagit i projektet som var knappt fyraårigt och pågick till och med juni 2013. Deltagarinflödet har hela tiden hållit en hög nivå. När projektet avslutades i juni 2013 hade 2238 deltagare fått stöd genom projektet. Av dessa har 45% varit kvinnor. Målet var att 45 procent av deltagarna skulle gå vidare till arbete eller studier efter avslut. Målet uppnåddes med råge då 54 procent avslutade till arbete eller studier. Verksamheten fortsätter i samtliga fyra kommuner och i stort sett samma omfattning.

 

KD-politikern i Haninge kommun, Marie Litholm, som var ordförande för samordningsförbudet Östra Södertörn sedan det bildades 2007-2012, säger i en intervju som publicerats på förbundets hemsida:

 

”Beviljandet av ESF-medel har bidragit till att vi kunnat öka våra insatser och också ”tvingat” oss till att utveckla struktur och tydlighet”.

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har tilldelats 18-19 miljoner per år sedan 2010. Under samma period har förbundet erhållit 2,76 – 8,5 miljoner per år från ESF (tot 22,7 Mkr) vilket innebär att insatta medel gett större utväxling, skriver man i förbundets verksamhetsplan för 2014.

 

I en statlig utredning som presenterades strax före jul, föreslås samordningsförbunden få en utökad roll då det gäller unga som varken arbetar eller studerar. Man föreslår att förbunden ska arbeta för dessa och vill att staten anvisar 60 miljoner kronor per år till förbunden för detta.

 

Av Torsten Thunberg

Ursprungligen publicerad 24 januari 2014